Pensioenen worden verhoogd

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist | Het pensioenfonds heeft kunnen besluiten om de pensioenen te verhogen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Voor deelnemers die nu actief werken voor de Essity ondernemingen worden de pensioenen met 2,28% verhoogd. Voor onze deelnemers die nu met pensioen zijn en vroeger voor Essity hebben gewerkt, bedraagt de verhoging 3,28%. Met deze verhoging is de volledige indexatie over 2021 alsnog toegepast volgens de ambities rondom indexatie van haar deelnemersgroepen.

Het pensioenfonds is zeer blij dat het na jaren de pensioenen van haar deelnemers heeft kunnen verhogen. Het behouden van koopkracht voor iedereen is een van de belangrijkste doelstellingen van het pensioenfonds. De (mogelijke) komst van het Nederlandse nieuwe pensioencontract heeft extra ruimte gegeven aan de pensioenfondsen om te indexeren. In combinatie met herstel van de reserves van het fonds ten opzichte van haar pensioenverplichtingen naar de toekomst, heeft het pensioenfonds van deze extra ruimte gebruik gemaakt.

In 2022 is de financiële positie van het fonds sterk verbeterd. Dit komt doordat de rente is gestegen en als gevolg daarvan de pensioenverplichtingen zijn gedaald. Zodoende is de verhouding tussen beschikbaar vermogen en de verplichtingen verbeterd. De actuele dekkingsgraad bedroeg midden juni rond de 119%, ruim voldoende om, binnen de versoepelde voorwaarden van de wetgever en de intentie van Essity sociale partners aan het nieuwe pensioencontract mee te willen doen, de indexatie toe te kennen.

Op het moment van schrijven van deze Absorber is de dekkingsgraad, ondanks de daling door toekenning van de indexatie met circa 2,75%-punt, toch weer gestegen tot rond de 118%. De belangrijkste reden is het aanhoudende hogere renteniveau in Europa die natuurlijk in relatie staat tot de toegenomen inflatie.

Nieuwe indexatiemogelijkheid wordt onderzocht

Het is iedereen duidelijk dat door de gestegen prijzen koopkracht extra onder druk staat. Het pensioenfonds zal dan ook – mede gelet op de tijdelijkheid van de versoepelingen – in het najaar onderzoeken of er aanvullende indexatie van de pensioenen mogelijk is.

Enerverende wereldomgeving

Het pensioenfonds belegt wereldwijd in zeer uiteenlopende investeringscategorieën. Met onder meer Covid 19 en een oorlog in Oekraïne is er sprake van – zacht gezegd – nogal turbulente marktomstandigheden. Het rendement dit jaar is dan ook negatief met rond de 16%. Toch heeft onze beleggingsportefeuille, met een paar extra maatregelen, het robuust gedaan en staat deze er prima bij. Ook de beleggingsportefeuille van de beschikbare premieregeling heeft goed stand gehouden door de uitgebreide diversificatie in de portefeuille en lage kosten.

Pensioenfonds als vraagbaak over het nieuwe pensioencontract

Naast de turbulentie op de financiële markten is er -meer dichterbij – de uitdaging van het nieuwe Nederlandse pensioencontract. Het fonds heeft zich – samen met het verantwoordingsorgaan -voorbereid en werkt nauw samen met de werkgever en deelnemersvertegenwoordigingen om ervaringen en kennis hierover te delen.

Gelukkig is er bij de deelnemers ook veel interesse in het onderwerp. Het pensioenfonds heeft de gezamenlijke OR (met zo’n 30 collega’s) uitgebreid voorgelicht. Het fonds is voor alle gremia natuurlijk beschikbaar voor alle toelichting en vragen, zo nodig tot in de haarvaten van het nieuwe pensioencontract. Voor enige vraag of verzoek tot toelichting kun je contact met ons opnemen.

Overige informatie

De functies voor de belangrijkste fondsorganen als bestuur, directie en verantwoordingsorgaan, alsmede de functie voor de onafhankelijk sleutelfunctiehouders, zijn momenteel allemaal vervuld. Kandidaat-bestuurder Rutger Lansbergen heeft diverse opleidingen met goed resultaat voltooid en is ter toetsing voorgedragen bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op zijn website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

 

 

 

Deel dit artikel