Pensioenfonds heeft niet belegd in Rusland

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist | Een vraag die bij velen van ons leeft is in welke mate het pensioenfonds in Rusland heeft belegd voorafgaande aan de oorlog en hoe de ontwikkelingen hierbij zijn.

Op basis van haar uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord beleggen had ons pensioenfonds voor de oorlog al minimaal belegd in Rusland, circa voor 0,3% van de portefeuille. Door sluiting van de Russische beurs is ons belang in onderliggende stukken momenteel niet verhandelbaar. Het fonds heeft gezocht naar een mogelijkheid om van de stukken af te komen en heeft daartoe een oplossing gevonden. Met een herschikking van de beleggingen in het aandelencluster opkomende markten en met verwijdering van Rusland uit de leidende indices zijn er per april geen beleggingen meer in Russische ondernemingen.

Financiële positie houdt redelijk stand

In 2021 is de financiële positie van het fonds aanzienlijk hersteld. De dekkingsgraad bedroeg aan het einde van december 108,3%, terwijl die een jaar daarvoor slechts 93,0% bedroeg. De inhaalslag is te danken aan daling van de verplichtingen door stijging van de rente, het beleggingsrendement van 4,5% en aan de positionering van de gehele beleggingsportefeuille in relatie tot de ontwikkelingen op de financiële markten. Het fonds heeft in Nederland een van de grootste stijgingen van de dekkingsgraad gerealiseerd. Wat ook meehielp is het actieve beleggingsbeleid waardoor het fonds in 2021 een beter rendement (na kosten) heeft behaald dan de fondsbenchmark met 1,12%. Dat komt overeen met ongeveer 6,5 miljoen euro extra inkomsten.

Hoe gaat het nu met de dekkingsgraad? Die bedraagt nu (midden maart) circa 107%, waarmee die in feite goed standhoudt. Hier zit wel een complex krachtenveld achter. In Europa stijgt de rente door toenemende schulden en afbouw van de ECB steunprogramma’s. Dit alles ook in relatie tot toenemende inflatie. Hierdoor dalen onze verplichtingen. De aandelenmarkten staan wereldwijd onder druk waardoor het vermogen afneemt. Echter, bijvoorbeeld vastgoed en infrastructuur, blijven het juist uitstekend doen. Per saldo blijft het vermogen redelijk gelijk opgaan met de verplichtingen en blijft dus de dekkingsgraad redelijk in stand. De gespreide beleggingsportefeuille waar het fonds jarenlang naar toe heeft gewerkt levert nu resultaat op. Het is duidelijk dat de toekomst momenteel met een oorlog in Europa zeer ongewis is.

Indexatie

De grens waarop het pensioenfonds mag indexeren wordt vastgesteld in Den Haag. Indexatie mag pas als er meer dan 10% buffer is ten opzichte van de verplichtingen. In de kranten is te lezen hoeveel druk er maatschappelijk wordt uitgeoefend om deze grens te verlagen, ook in het kader van het aankomende pensioencontract. Maar de politiek heeft nog niet besloten. Ondanks het grote herstel van de financiële positie eind 2021 heeft het fonds dus geen indexatie mogen toekennen per 1 januari 2022. De betere financiële positie van het fonds maakte het wel mogelijk de groep slapers en gepensioneerden te indexeren uit een speciaal bestemde reserve. Deze indexatie bedroeg 0,84%. Het fonds is verheugd dat zij dit voor deze groep heeft kunnen realiseren.

Overige informatie

De vacature in het Verantwoordingsorgaan namens gepensioneerden is opgevuld. De heer Klaas Schepers heeft zich kandidaat gesteld en hij is via verkiezing door gepensioneerden benoemd. Het fonds heet de heer Schepers van harte welkom. In 2021 is er een vacature ontstaan voor een bestuurder in het bestuur. Op voordracht van de COR is de heer Rutger Lansbergen voorgedragen als kandidaat-bestuurder. De heer Lansbergen volgt momenteel meerdere cursussen als voorbereiding voordat tot goedkeuring van de toezichthouder en formele benoeming kan worden overgegaan. Door de kandidatuur van de heer Lansbergen in het bestuur is er nu een vacature ontstaan in het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Heb je interesse in deze interessante functie? Neem dan contact op met ondergetekende.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel