Crisis raakt pensioenfonds hard

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Het Coronavirus veroorzaakt op het moment van schrijven van deze Absorber in grote delen van de wereld ontwrichting van de maatschappij. Naast het menselijke leed, is er ook een grote economische impact. Dit vertaalt zich in massale verkoop van aandelen wat leidt tot ongekende beursdaling. De beleggers kiezen voor veilige staatsobligaties.

Dit leidt op zich weer tot dalende rentes. De combinatie levert voor het pensioenfonds een ”perfect storm”, met diep dalende dekkingsgraden.

Reactie van pensioenfonds

Het pensioenfonds en haar Investeringscommissie volgen de ontwikkelingen op de voet. In begin maart is besloten het renterisico te verlagen. Het fonds is een langetermijnbelegger en heeft een goed gediversifieerde portefeuille. In dit kader wil het pensioenfonds de kortetermijntransacties tot een minimum beperken. De financiële markten reageren razendsnel en bij kortetermijnveranderingen kan het ook zo zijn dat bij snel herstel dan niet geprofiteerd kan worden. Dit is een te groot risico dat vermeden moet worden. Het pensioenfonds zal periodiek communiceren over de ontwikkelingen via haar website.

Overleg van sociale partners

De pensioen CAO is eind 2019 afgelopen en sociale partners (de werkgever en de vakbonden) zijn in overleg over een nieuwe pensioenafspraak. De werkgever en de vakbonden hebben daarover bericht. Is er een rol voor het pensioenfonds? Jazeker! Sociale partners hebben hun overleg zo georganiseerd dat het pensioenfonds daar permanent bij is aangesloten. Zo is bijvoorbeeld het pensioenfonds vertegenwoordigd in de zogenaamde Technische Commissie van sociale partners. Deze commissie bereidt het overleg voor en voert noodzakelijk technisch onderzoek uit naar mogelijke oplossingen. Vanzelfsprekend hebben sociale partners het voortouw in de communicatie betreft deze nieuwe pensioen CAO gesprekken en de voortgang hierbij.

Jaarwerk 2019 in volle gang

Het jaar 2019 is een gunstig jaar geweest voor het pensioenfonds, met een behaald rendement van 19,1%. Helaas is nu vanwege de Corona-crisis veel van dit rendement verloren gegaan, wat nogmaals aantoont dat rendement van het verleden geen garantie is voor de toekomst. Het pensioenfonds legt uitgebreid verantwoording af over het gevoerde beleid en uitvoering in het jaarverslag van het fonds. Dit verslag is nu in volle voorbereiding. Alle partijen zijn druk met het opleveren van definitieve cijfers dan wel controle hiervan. Zoals het er nu uitziet zijn er weinig verdere bijzonderheden of issues en wordt een normale jaarwerkafsluiting verwacht. Het jaarverslag zal beschikbaar zijn op de website in de tweede week van juni.

Overige ontwikkelingen

Vanaf 1 januari is Marjolein Ennema (locatie Zeist) voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Voor deze Absorber was een interview met haar gepland over haar eerste dagen ervaring in die rol. Helaas wordt deze Absorber in beslag genomen door de Corona-crisis. Maar uiteraard blijft dit voor de volgende Absorber staan.

Het pensioenfonds wenst je veel sterkte in deze bijzondere periode.

Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel