Pensioenfonds: de dekkingsgraad stijgt verder

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist  |  De dekkingsgraad van het pensioenfonds is midden juni richting de 105% gekropen. De belangrijkste redenen zijn de gestegen rente en het stijgen van de aandelenkoersen.

Het krachtenveld achter deze ontwikkelingen is zeer complex en de huidige economische balans is niet stabiel. Die heeft namelijk twee kanten. Na de Covid-pandemie is recent een inhaalslag in de economische groei opgetreden, met kans op inflatie, vanwege de sterke consumentenvraag. Die kans doet de rente stijgen. Maar door de toename van de schulden bij landen en bedrijven – door diezelfde pandemie – zijn centrale banken van mening dat de rente niet te veel mag stijgen. Die blijven dus maatregelen nemen om met enorme opkoopprogramma’s van obligaties en lage officiële rentetarieven de marktrente (relatief) laag te houden.

Omdat de rente zo laag is, zoeken investeerders, maar vooral ook de ‘gewone huishoudens’ steeds meer de beurzen op om toch maar enig rendement op hun kapitaal te krijgen, dan wel te houden. Het is een wonderlijke balans op de financiële markten die we nu zien. En de verwachting voor de dekkingsgraad dan? Wie het weet, mag het zeggen. Maar als de rente inderdaad toch nog wat hoger wordt en de beurzen blijven staan of verder doorgroeien, dan ligt verdere stijging van de dekkingsgraad voor de hand.

Dan ook maar in Bitcoins beleggen?

Deze vraag komt regelmatig bij het pensioenfonds binnen. Voor de duidelijkheid, het pensioenfonds vindt Bitcoins geen ‘belegging’ en heeft dus ook geen positie daarin. Bij Bitcoins wordt de koers alleen bepaald door de verhouding van vraag en aanbod. Als iedereen een Bitcoin wil hebben, stijgt de koers. Op zich kan dat best wel even doorgaan, maar het probleem is dat de “munt” geen enkele basis in de reële economie heeft. De waarde van de munt is daarvan dan ook geen enkele weerspiegeling. Bovendien is er geen enkel logisch groeimodel voor de Bitcoin. Als er geen reële basis is en de prijs slechts bepaald wordt door nieuwe speculatieve vraag, kan morgen ook de waarde nul zijn. Het pensioenfonds hanteert principes voor haar beleggingsuniversum waarmee het met zo min mogelijk risico en gebaseerd op reële economische grondslag een redelijk rendement meent te kunnen behalen. De Bitcoin voldoet aan geen enkel beleggingsprincipe.

Er zijn nog heel andere problemen. Het is een niet gecontroleerde markt, waarin ‘hackers’ actief zijn, soms gesteund door niet al te frisse regimes. Al met al: het geld van de pensioendeelnemers is hier niet te vinden.

Nieuwe inrichting beschikbare premieregeling

Het pensioenfonds heeft besloten met nieuwe uitvoerders in zee te gaan voor haar beschikbare premieregeling (het ‘ABN Amro-potje’). De overgang staat op de agenda voor derde kwartaal 2021.

De geselecteerde partijen zijn voor vermogensbeheer BlackRock en voor administratie AZL. Recent heeft het pensioenfonds samen met deze partijen een gezamenlijk persbericht uitgegeven (zie www.mijnessitypensioen.nl). Ook besteedt het fonds aandacht aan deze stap in haar zojuist gepubliceerde jaarverslag.

De samenwerking is een noviteit in Nederland.

Het fonds heeft circa drie jaar gewerkt aan de voorbereidingen samen met BlackRock en AZL. Het reglement van de beschikbare premieregeling is niet aangepast.

Het pensioenfonds heeft veel redenen gezien voor deze overstap. Maar in essentie waren er eigenlijk twee hoofddoelstellingen voor de verandering. Ten eerste zijn vermogensbeheerkosten sterk gedaald en het fonds wilde die lagere kosten, en daarmee meer kans op overrendement, doorgeven aan de deelnemers. Dat kon niet in het oude model, maar is op een fantastische wijze in de nieuwe opzet gelukt.

Daarnaast komen er wettelijk veel meer keuzemogelijkheden aan, zoals doorbeleggen na pensionering, en om daar klaar voor te zijn, wilde het pensioenfonds controle over de totale keten van vermogensbeheer en administratie. De administratie is complex, zeker in het kader van toekomstig doorbeleggen na pensioendatum en dat heeft alles te maken met de zorgplicht. AZL is een zeer goede partij om deze zorgplicht te waarborgen.

In de komende maand ontvangen alle deelnemers individueel per brief een zeer uitgebreide toelichting met daarin de keuzemogelijkheden voor de komende transitie van ABN Amro naar de nieuwe uitvoerders. Voor onze deelnemers zijn er geen directe kosten als gevolg van de transitie. Het kapitaal bij ABN Amro vóór de transitie zal gelijk zijn aan het kapitaal van ná de transitie. Het pensioenfonds draagt de kosten. De overgang naar de nieuwe uitvoerders zorgt ervoor dat het pensioenfonds nog beter is voorbereid op de toekomst. Dit komt ten goede aan alle deelnemers.

Het pensioenfonds wenst iedereen een fijne zomer en een leuke vakantie.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel