Pensioenfonds jaarverslag 2018 gepubliceerd

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Het pensioenfonds heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag is in te zien via de website van het pensioenfonds, www.mijnessitypensioen.nl. Met het jaarverslag legt het fonds verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitvoering van 2018. In het verslag zijn ook verklaringen opgenomen van controleorganen als de accountant, certificerende actuaris, het verantwoordingsorgaan en de externe visitatie commissie. Uit deze verklaringen blijkt dat het fonds goede uitvoering geeft aan haar beleidsdoelen en de uitvoering zelf. De belangrijkste onderwerpen in het jaarverslag zijn de inrichting van het bestuur en de uitvoering, het vermogensbeheer, de financiële positie, de administratie en communicatie en risicobeheer. Aparte onderwerpen die worden toegelicht zijn kosten, maatschappelijk verantwoord beleggen en de afwikkeling van de VPL-overgangsregeling.

Redelijk jaar 2018

Door de slechte beursmaand december 2018 zijn de beleggingsrendementen over het gehele jaar negatief uitgekomen op -1,4%. Overigens is in het eerste kwartaal van 2019 een rendement behaald van 8,3% waarmee het slechte resultaat van 2018 ruimschoots is gecompenseerd. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad is in 2018 gestegen van 100,4% naar 104,7% en is daarmee hoger dan de minimale buffergrens van 103,9%. Het fonds is daarmee uit de fase van dekkingstekort voor de periode 2015-2020. Het fondsvermogen is eind 2018 uitgekomen op euro 468,5 miljoen.

Prima start 2019 maar meer wolken

2019 is uitstekend begonnen betreft rendement. Door het herstel in 2019 is het fondsvermogen inmiddels al boven de half miljard uitgekomen. Maar er zijn wolken. Door de aanhoudingen spanningen tussen de Verenigde Staten en China staat de internationale handel onder druk. Dit krijgt steeds meer invloed op de groeiverwachtingen van individuele landen en uiteindelijk de groei in de wereld. De Wereldbank heeft recent de groeiprognoses voor de wereld naar beneden bijgesteld. Lagere groei gaat gepaard met lagere rentes. Zoals bekend, zijn lage rentes negatief voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De dekkingsgraad staat recent dan helaas dan ook weer onder druk.

Nieuw pensioenakkoord

Bij het schrijven van deze Absorber zijn de eerste contouren van het ‘pensioenakkoord’ bekend geworden. Overigens, de uitkomst van de FNV-ledenstemming is nog onbekend. Zonder instemming is er geen akkoord.

Het akkoord is zeer complex. Onder druk van dreigende kortingen bij de grootste Nederlandse pensioenfondsen is het akkoord tot stand gekomen. Onder druk wordt alles vloeibaar is een toepasselijk gezegde hier. Ten opzichte van de situatie zonder een akkoord kan het nieuwe akkoord als een verbetering gezien worden. De stijging van de AOW leeftijd wordt vertraagt, er komt een oplossing voor zware beroepen, de dreigende korting van de pensioenen is een stuk kleiner geworden. Het akkoord geeft verder een richting aan een nieuw pensioenraamwerk voor de toekomst. Er komen twee mogelijke systemen: er kan collectief belegd worden of er kan individueel belegd worden. Hier is slechts een schets aanwezig en alle details moeten nog worden uitgewerkt.

Een achterliggende kerncomponent van het akkoord is dat de zogenaamde ‘doorsneepremie’ wordt afgeschaft. Dit dossier is lange tijd de olifant in de kast geweest. Dat is nogal technisch, maar het komt erop neer dat na afschaffing iedereen zijn eigen premie betaalt en behoudt en dat er geen premie wordt gedeeld voor het in standhouden van een collectief systeem en/of financiering van pensioenrechten van anderen. Deze aanpassing in het systeem kan echter een tekort opleveren van naar raming euro 60 miljard voor opbouw nieuwe pensioenrechten. Deze last zal met name bij de generatie 40-ers komen en invulling van de overgangsbepalingen van de wetgever zal niet kunnen zonder ingrijpende fiscale maatregelen. In feite komt het neer op een grote herverdelingsuitdaging in de Nederlandse maatschappij. Desondanks​ is het evident dat afschaffing van de doorsneepremie het Nederlandse pensioensysteem eerlijker (geheel individueel) maakt en daarmee toekomstbestendiger. Het nieuwe pensioenakkoord zal worden meegenomen in het overleg tussen sociale partners over nieuwe pensioenafspraken voor werknemers van Essity.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

 

Deel dit artikel